KONTAKT
ul. Olchowa 4/2
PL - 83-050 Bąkowo

tel. +48 58 306-70-33
mobile +48 607 451 883
magda@spedycjamdf.com.pl

spedycja gdansk jezyki polishenglishdeutschrussian

Polityka Prywatności
Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.
Dane osobowe zbierane są przez SPEDYCJA M. Dudzińska – Florczyk z siedzibą w Bąkowie, ul. Olchowa 4/2, w której są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO. 
Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie i w zakresie ujętym w treści zgody wyrażonej przez samego Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają SPEDYCJA M. Dudzińska - Florczyk do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Dane osobowe
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: SPEDYCJA. M. Dudzińska - Florczyk z siedzibą w Bakowie, ul. Olchowa 4/2, e-mail: magda@spedycjamdf.com.pl. W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:
poczty elektronicznej: magda@spedycjamdf.com.pl
poczty tradycyjnej: ul. Olchowa 4/2, 83-050 Bąkowo

  Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w następujących celach, w oparciu o podstawę prawną ogólnego rozporządzenia ochrony danych  art.6 ustawy, zwanej RODO : Korzystający z naszego serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, są przez SPEDYCJA M. Dudzińska – Florczyk wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Kontakt ze Spedycja M. Dudzińska - Florczyk poprzez stronę internetową wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać informacje umożliwiające skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań. Dane udostępnione w treści umowy zawieranej ze SPEDYCJA M. Dudzińska - Florczyk są wykorzystywane w celu:
wykonania umowy świadczenia usługi tj. zlecanie przesyłki, złożenia oferty przewozu, umożliwienia nawiązania kontaktu pomiędzy Użytkownikami w celu zawarcia umowy/zlecenia/negocjacji, informowania o statusie przesyłki oraz akceptacji przesyłki do realizacji ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i przed innymi organami egzekucyjnymi, zamówienia usług oraz innych czynności niezbędnych do udowodnienia istnienia roszczenia lub czynności wynikających z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej; rozpatrzenia reklamacji, skarg i wniosków, udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w jakiejkolwiek innej formie.    Prawa wynikające z RODO i czas przetwarzania danych Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Użytkownika. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:
kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
kiedy SPEDYCJA. M. Dudzińska - Florczyk uzyska informację, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

  Na podstawie RODO ma Pani/Pan prawo do:
żądania dostępu do swoich danych osobowych
żądania sprostowania swoich danych osobowych
żądania usunięcia swoich danych osobowych
żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
żądania przeniesienia danych osobowych
złożenia skargi do organu nadzorczego

  Jeżeli przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe ma Pan//Pani prawo do: dostępu do danych osobowych, uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Pana/Pani danych lub o kryteriach ustalania tego okresu,
o prawach przysługujących Panu/Pani na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych,
o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz
o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; uzyskania kopii swoich danych osobowych.

  Niektóre dane jak np.: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu mogą być przechowywane przez okres kolejnych 5 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez SPEDYCJA M. Dudzińska - Florczyk. Dane dotyczące zamówień będą przechowywane przez okres 5 lat od daty realizacji zamówienia.

  Odbiorcy danych osobowych   Odbiorcami danych osobowych są odpowiednio Zleceniodawcy lub Przewoźnicy – Zleceniodawca i Przewoźnik samodzielnie określają cele i sposoby przetwarzania tych danych niepodlegając w tym zakresie naszym poleceniom. Przewoźnik po uzyskaniu od Administratora danych osobowych Zleceniodawców jest zobowiązany spełnić wobec nich wszelkie obowiązki wynikające z RODO, organom państwowym, np. prokuraturze, Policji, PUODO, Prezesowi UOKiKu, jeżeli się o to do nas zwrócą, dodatkowo możemy udostępniać dane zanonimizowane (takie, które nie mogą Cię zidentyfikować), zewnętrznym podmiotom.

  start      o firmie      oferta      kontakt      polityka prywatnosci